ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

 У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним чином, забезпечується всією повнотою влади.

Дієвим способом захисту порушених прав громадян є звернення до органів прокуратури.

Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Це право включає дві складові.

По-перше, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні це механізм виконання соціальних обов’язків публічної влади.

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України “Про звернення громадян”. У цьому Законі надано чіткі визначення термінів “звернення”, “пропозиції”, “заяви” та “скарги” громадян, зазначені вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також відповідальність за порушення Закону.

Звернення може бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (колективне – заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Звернення може бути залишене без розгляду і вирішення у разі, якщо:

– воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення);

– у зверненні не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого логічного завершення;

– звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною;

– воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення.

Анонімні заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Важливим є питання застосування мови звернення. Законом визначено, що громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Законом забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина.

Важливим заходом реалізації конституційного права громадян на звернення є також особистий прийом громадян.

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі у прокурора, реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається в тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Особистому прийому громадян в Залішицькому відділі Чортківської місцевої прокуратури приділяється належна увага. В приміщенні прокуратури на видному місці розміщенні графіки прийому громадян, текст Закону України „Про звернення громадян” та текст Закону України „Про прокуратуру”.

У випадках відсутності відповідних працівників в години прийому (участь в розгляді судових справ), прийом проводить інша особа.

В основному громадяни на усному прийомі звертаються за отриманням кваліфікованої правової консультації. Як правило, це звернення з приводу питань, пов’язаних з майновими відносинами. Працівниками прокуратури роз’яснюється порядок звернення до суду для захисту своїх прав з цих питань.

 Прокурор Заліщицького відділу

Чортківської місцевої прокуратури                                      Діана Голоден