1. Загальні положення про постійні комісія міської ради

 

         1.1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії за поданням міського голови.

1.2.1.Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються міською радою з урахуванням галузевої структури розподілу повноважень та переліку питань, що належать до відання комісії для вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку Заліщицької територіальної громади.

1.2.2.Постійні комісії утворюються не пізніш як на другій сесії з числа депутатів ради на строк її повноважень.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

1.4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

1.5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження  міською радою, готують висновки з цих питань.

1.6.Постійні комісії за дорученням ради, голови,секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету, міської ради.

1.7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

1.8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

1.9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Засідання  постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відео конференції (дистанційне засідання).

1.10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

1.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,  секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

1.13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 1. У складі Заліщицької міської ради утворюються такі постійні комісії:

– з питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту і гуманітарної політики;

– з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій;

– з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, приватизації,  побутового, торговельного обслуговування, підприємництва, транспорту і зв’язку;

– з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 1. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним,якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

Кожне засідання постійної комісії оформлюється протоколом, в якому вказується:

1) дата, час та місце проведення засідання;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список відсутніх членів комісії;

4) список запрошених на засідання комісії;

5) перелік питань, що розглядались;

6) стислий виклад розгляду та обговорення питань

7) результати голосувань по кожному із питань

 1. Основні функції постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту і гуманітарної політики розглядає:

 • проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
 • звіти про виконання програм і бюджету;
 • питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 • питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 • питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 • питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради.
 • питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
 • підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата міської ради.
 • здійснення аналізу щодо участі депутатів міської ради у роботі сесій, постійних комісій.
 • попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення, або погодження радою, підготовка висновків з цих питань.
 • погодження статутів підприємств, установ, організацій комунальної власності Заліщицької міської територіальної громади.
 • питання створення умов для розвитку культури;
 • питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
 • питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації , сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково – просвітницьких організацій;
 • питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних , дитячих дошкільних і позашкільних закладів;
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
 • питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
 • питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
 • питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 • питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;
 • питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
 • питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи;
 • питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
 • питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
 • питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

         4.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програмі бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку сіл та міста,інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

4.3. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, побутового, торговельного обслуговування, підприємництва розглядає:

 • проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
 • звіти про виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;
 • заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності;
 • питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;
 • питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;
 • питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства сіл, міста, інші питання;
 • питання розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів адміністративної території громади;
 • питання організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;
 • питання з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення;
 • питання охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
 • питання розроблення та затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організації окремого збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;
 • питання погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України “Про землеустрій”, щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини;
 • питання здійснення заходів щодо ведення реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • питання здійснення управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці;
 • питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих в межах населених пунктів;
 • питання про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого майна у випадках та порядку, встановлених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
 • питання господарської діяльності підприємств;
 • питання економічної стабілізації промисловості;
 • питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
 • питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

4.4. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища розглядає:

 • проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
 • звіти про виконання програм і бюджету;
 • проекти місцевих програм охорони довкілля;
 • питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
 • питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
 • питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;
 • питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;
 • питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.
 • питання розроблення та виконання затверджених радою у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у комунальній та державній власності;
 • питання розпорядження землями комунальної і державної власності;
 • питання розроблення та  виконання  екологічних програм; звіту перед  радою про їх виконання; внесення до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;
 • питання відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
 • питання щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • питання про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
 • питання дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання;
 • питання використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • питання використання відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища;
 • питання погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України “Про землеустрій”, щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • питання здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів.

4.5. Постійна комісія з питань інвестицій, приватизації, транспорту і зв’язку розглядає:

 

 • проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
 • питання залучення інвестицій до міста, контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань, а також технічної допомоги;
 • питання погодження проектів рішень міської ради та виконкому міської ради, що стосуються залучення інвестицій, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.
 • питання щодо залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
 • готує висновки та рекомендації з питань приватизації;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань приватизації;
 • контролює процес приватизації, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків;
 • розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;
 • питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації  та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • питання визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності;
 • вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;
 • питання аналізу соціальних наслідків приватизації;
 • питання транспортного обслуговування населення;
 • питання про стан та розвиток транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
  • питання інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста (включаючи питання будівництва, реконструкції та утримання мережі дорожньо-транспортного комплексу та інфраструктури автомобільних шляхів сполучень, транспортних розв’язок, шляхопроводів, мостів, об’єктів дорожнього сервісу);
  • питання про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;
  • питання про затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
  • питання розвитку всіх видів зв’язку;
  • питання телекомунікації та зв’язку.
  1. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями

  та відділами

  5.1. Рекомендації постійної комісії подаються  міському голові в письмовій формі.

  5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в 10-деннийтермін (якщо постійною комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

  5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом,управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

  5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, постійна комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

  Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

   

   

  Секретар міської ради                                                               Уляна ЛИСАК