Загальні положення

про постійні комісії Заліщицької міської ради

Постійні комісії міської ради

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. До складу постійної комісії не можуть входити голова та секретар міської ради.
 4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядаються проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, вбачають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціального і соціально-культурного будівництва, попередньо розглядають проект міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 5. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендацій на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
 6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 7. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.
 8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина.
 9. За результатами вивчення і розгляду постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 10. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений строк.
 11. Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішення ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняття постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 12. 12.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 13. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
 14. В Заліщицькій міській раді діють такі постійні комісії:
 1. З питань земельних відносин та охорони довкілля.
 2. Комісія з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування населення та благоустрою міста.
 3. Комісія з соціально-культурних питань (питань освіти, роботи серед молоді, спорту, охорони здоров’я).
 4. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Комісія з питань земельних відносин і охорони довкілля:

 1. Бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, охорону навколишнього природного середовища, стан і розвиток агропромислового комплексу, які вносять на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді.
 2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції.
 3. Бере участь у підготовці і подає на затвердження ради проекти регіональних програм охорони довкілля.
 4. Вивчає пропозиції, готує і вносить на розгляд ради питання щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду регіонального значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.
 5. Разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природніх та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну, або наукову цінність, пам’ятниками природи, історії або культури, які охороняються Законом.
 6. Здійснює контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
 7. Бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемії та інших надзвичайних ситуацій.
 8. Перевіряє в межах своїх повноважень роботи відповідних відділів і управління, підприємств, установ і організацій, розташованих на території, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних установ, організацій, підприємств, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.
 9. Розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу, встановлення правил користування водозаборними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях.
 10. Розгляд пропозиції і подає висновок про встановлення окремим
  платникам пільг щодо плати за землю.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету:

 1. Попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм
  соціально-економічного та культурного розвитку міста.
 2. Соціально з іншими постійними комісіями готує висновки по проектах цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, проекту міського бюджету, внесених змінах до них, по звітах про виконання бюджету та відповідних програм, подає на сесію доповіді і співдоповіді з цих питань.
 3. Розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетом міста.
 4. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання програм соціально-економічних підрозділів міської ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також про здійснення міською радою делегованих їй радою повноважень.
 5. Готує рекомендації по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання народних і трудових ресурсів.
 6. Контролює видатки, пов’язані із здійсненням міською радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів громадян бюджетом, здійснює контроль за використанням вільних бюджетних коштів, а також надходження та видатків позабюджетних фондів.
 7. Розглядає пропозиції та подає висновки з питань про продаж передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальної громади і перебувають в
  управлінні міської ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку.
 8. Вносить на обговорення питання розвитку та ефективного використання комунальної власності, спільно з іншими комісіями розглядають пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні міської
  ради.
 9. Бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних місцевих програм, контролює їх виконання.
 10. Розглядає пропозиції відповідних служб, об’єднань, організацій пов’язаних зі створенням спеціальних, вільних та інших зон, зміною у Статусі цих зон, та готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО І ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

Комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування населення та благоустрою міста:

 1. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку в місті.
 2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку в місті, вносить про них свої зауваження і пропозиції.
 3. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питання планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту та промисловості.
 4. Перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних
  підприємств, установ і організацій розташованих на території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.
 5. Бере участь у розробці заходів по охороні, реєстрації та використанні пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, природних заповідників і т.ін.
 6. Вносить на обговорення світ керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів підвідомчій міській раді.
 7. Спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та приймає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників організацій, підприємств, що перебувають у віданні міської ради.
 8. Готує рекомендації щодо об’єднання на договірних засадах коштів підприємств розташованих на території міста і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, пріоритетів інвестиційної діяльності на території міста.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПИТАНЬ

Комісія з соціально-культурних питань (питань освіти, роботи серед молоді, спорту, культури, охорони здоров’я і туризму):

 1. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти, фізичної культури і спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства та соціального захисту населення, які вносять на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді.
 2. Бере участь у розробці і здійсненні заходів, що сприяють відродженню духовності та культури народу, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел.
 3. розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проект рішень і пропозицій з питань освіти, фізичної культури і спорту роботи з молоддю, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, готує і подає висновки з цих питань, розробляє проекти рішень ради і пропозиції з питань надання професійним творчим працівникам та пільговим умовам у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних їх творчої діяльності.
 4. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціації, інших громадських неприбудинкових організацій, які діють у сфері освіти, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, готує і подає на затвердження ради територіальні програми зайнятості населення та розробляє заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією їх виконання.
 5. Попередньо розглядає проекти громад, які спрямовані на забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти, медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, фізичної культури у спорту, лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які втратили годувальників, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинку інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому дітей, що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім’ї громадян, готує рекомендації та висновки з цих питань.
 6. Перевіряє в межах своїх повноважень організацію медичного обслуговування та харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із
  шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також якість проведення атестації робочих місць, умови праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рішень.
 7. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт, які залишились без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти, та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем), про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства, питань опіки і піклування, питань надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством готує відповідні проекти рішень.
 8. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереження та використанням культурного надбання.
 9. Готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіо, проведення визначних пам’ятних дат, ювілеїв, і т.ін. і їх висвітлення в періодичній пресі.
 10. Сприяє забезпеченню у межах наданих повноважень через національно-культурні товариства вивчення державної і рідної мови.
 11. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність державних місцевих благодійних організацій і фондів, зареєстрованих і розташованих на відповідній території, закладів охорони здоров’я, незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних організацій про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я, перевіряє діяльність зареєстрованих відповідно до законодавства і розташованих на відповідній території навчально-виховних, фізкультурно-
  оздоровчих закладів незалежно від форм власності, вносить пропозиції до місцевих органів.