РЕГЛАМЕНТ

Заліщицької міської Ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Міська рада – представницький орган місцевого самоврядування.

Заліщицька міська рада (надалі – рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади міста Заліщики і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

 1. Рада складається з депутатів, які обираються жителями міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
 2. Рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.
 3. Рада утворює на строк своїх повноважень постійні комісії, які є її органами. Комісії обираються з числа депутатів ради, підзвітні раді, та відповідальні перед нею.
 4. У своїй діяльності міська рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», іншими законодавчими і нормативними актами, і власними рішеннями та цим регламентом.
 5. Регламент ради (надалі – регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки й розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.
 6. Загальний склад ради – 26 депутатів.
 7. Дотримання даного регламенту є обов’язковим для всіх депутатів ради, Заліщицького міського голови (надалі – міський голова), органів ради, правоохоронних органів, суду, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.

 

ІІ. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

9.1. Затвердження регламенту ради;

9.2. Утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

9.3. Утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

9.4. Обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

9.5. Затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та  її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

9.6. Утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;

9.7. Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

9.8. Заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників;

9.9. Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради;

9.10. Прийняття рішення про недовіру міському голові;

9.11. Заслуховування  звіту постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

9.12. Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень Ради;

9.13. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах депутата ради в порядку встановленому законом;

9.14. Прийняття  рішень щодо строкового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

9.15. Скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень;

9.16. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

9.17. Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

9.18. Прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;

9.19. Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

9.20. Прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм  добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

9.21. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

9.22. Затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

9.23. Встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

9.24. Утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

9.25. Прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

9.26. Прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

9.27. Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

9.28. Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

9.29. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу, якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідальної територіальної громади;

9.30. Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

9.31. Створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

9.32. Вирішення  відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

9.33. Прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

9.33. Заслуховування звітів пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада міста;

9.34. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

9.35. Затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

9.36. Вирішення  відповідно до Закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

9.37. Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються Законом;

9.38. Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення  на території міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з діючими нормативами, включає відповідну територію;

9.39. Створення відповідно до Закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому Законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

9.40. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та  результати діяльності на відповідній території;

9.41. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

9.42. Затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

9.43. Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

9.44. Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

9.45. Прийняття у межах, визначених Законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

9.46. Прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

9.47. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

9.48. Затвердження статуту територіальної громади;

9.49. Затвердження відповідно до Закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

9.50. Прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

9.51. Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

 

ІІІ. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Відповідно до ст. ст. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування» міська рада делегує виконавчому комітету міської ради такі повноваження:

10.1. Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

10.2. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

10.3. Статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

10.4. Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

10.5. Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

10.6 Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;

10.7. Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності.

10.8. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку;

10.9. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;

10.10. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

10.11. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

10.12. Облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

10.13. Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

10.14. Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

10.15. Видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

10.16. Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

10.17. Облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

10.18. Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

10.19. Надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

10.20. Організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

10.21. Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

10.22. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

10.23. Організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

10.24. Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;

10.25. Здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

10.26. Забезпечення в межах наданих повноважень доступності  і безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, – цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

10.27. Забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;

10.28. Забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

10.29. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

10.30. Надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні;

10.31. Забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;

10.32. Організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

10.33. Вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах- інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

10.34. Забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

10.35.Внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я;

10.36. Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

10.37. Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

10.38. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

10.39. Вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

10.40. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

10.41. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

10.41.1. Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

10.42. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

10.43. Організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

10.44. Здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

10.45. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

10.46. Здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

10.47. Підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами;

10.48. Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян, учасників;

10.49. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

10.50. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

10.51. Подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

10.52. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

10.53. Організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

10.54. Здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

10.55. Участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;

10.56. Встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

10.57. Здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;

10.58. Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;

10.59. Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

10.60. Організація надання соціальних послуг бездомним особам;

10.61. Здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;

10.62. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

10.63. Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

10.64. Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

10.65. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;

10.66. Реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства;

 

ІV. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. З об’єктивних причин, в роботі сесії за згодою депутатів може бути оголошена перерва. Сесія повинна продовжити свою роботу протягом двох тижнів або в інший визначений строк за рішенням ради;
 2. Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії;
 3. Наступні сесії ради скликаються міським головою;
 4. Сесія скликається в міру необхідності;
 5. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради. У цих випадках сесія скликається:

15.1. Якщо сесія не скликається міським головою у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

15.2. Якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 1. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету ради;
 2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше – 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і питань, які передбачається винести на розгляд ради;
 3. Сесію ради веде міський голова, а у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування» секретар ради. У випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування» сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішення ради – один з депутатів ради;
 4. Сесія ради є повноважною якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради;
 5. Пропозиції щодо питання на розгляд ради можуть виноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою районної державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громади;
 6. Порядок скликання сесії ради, підготовки розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається цим регламентом ради.

 

V. ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесію ради відкриває і веде міський голова або секретар ради, у випадку коли сесія скликається за пропозицією 1/3 депутатів від загального складу ради, постійної комісії, сесію відкриває за дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликали сесію, один з депутатів, що входить до її складу або депутат запропонований постійною комісією, а веде за рішенням ради один з депутатів ради;
 2. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду;
 3. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим регламентом;
 4. Відкритість засідань ради забезпечується шляхом акредитації у встановленому порядку представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні ради та засіданнях її органів;
 5. Акредитація представників засобів масової інформації, організація висвітлення діяльності ради, її органів та посадових осіб покладається на спеціаліста зі зв’язків із громадськістю;
 6. Гласність засідань ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, інтернету тощо;
 7. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення текстів проектів рішень та прийнятих рішень ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному сайті ради;
 8. Засідання ради та її виконавчого комітету можуть транслюватися он-лайн в мережі інтернет, а на сайті ради зберігатимуться у вільному доступі архів відеотрансляцій;
 9. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою обмеження протиправних дій із боку конкретного громадянина (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані тощо).
 10. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
 11. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

– розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламенту ради, регламенту виконавчого комітету ради;

– технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (матеріалів) на сайті, а також особи, яка провела відповідні дії з інформацією;

– технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;

– розміщення результатів голосувань ради та її виконкому, протоколів і рішень засідань ради та її органів (постійних та інших комісій, виконавчого комітету, тощо);

– розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проектів рішень та забезпечення технічної можливості їх коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень);

– розміщення інформації про міського голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме основні біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;

– розміщення інформації про річний, квартальний, місячний, тижневий план роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

– розміщення звітів міського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

– реальна можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);

– реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення в соціальних мережах);

– контрольована (фіксована) реєстрація особи, яка внесла, змінила та/або видалила будь-яку інформацію з сайту ради. При цьому має бути забезпечено можливість надання такої інформації на вимогу будь-якої особи. Видалення інформації з сайту здійснюється у виняткових випадках і виключно за рішенням ради. При цьому забезпечується збереження архівної копії видалених відомостей;

– створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, корегування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо).

 1. Усі засідання ради, її виконкому та виконавчих органів є відкритими. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись закрито у порядку визначеному законом.
 2. За рішенням ради може бути проведено закрите засідання ради. Особи, які входять до складу виконкому міської ради і прокурор Заліщицького району мають право бути присутніми на будь-якому (відкритому і закритому) засіданні ради.
 3. Сесія відкривається, якщо для участі в її роботі зареєстровано більше половини від загального складу ради, якщо до визначеного терміну відкриття пленарного засідання не з’явиться встановлена кількість депутатів, міський голова чи секретар ради оголошує засідання таким, що не відбулося, і визначає подальший порядок роботи.
 4. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії ради.
 5. Під час проведення сесії ради її депутати розміщуються в залі засідань міської ради.
 6. Пленарне засідання ради, як правило, розпочинається о 10 годині і закінчується не пізніше як о 18 годині, з перервою на 30 хвилин через кожні дві години роботи, рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.
 7. З метою узгодження позицій депутатів депутатської групи (фракції), на прохання уповноваженого працівника групи фракції головуючий оголошує позачергову перерву на 10 хвилин. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання. Рішення з цих питань приймається більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Обов’язковою мовою включення окремо внесених депутатами питань до порядку денного сесії є попереднє обговорення їх у постійних комісіях міської ради.
 8. Тривалість виступів на пленарному засіданні

Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:

– для доповіді – 10 хвилин;

– співдоповіді – 5 хвилин;

– заключного слова – 4 хвилини;

– тим, хто виступає в обговоренні – 3 хвилини;

– для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням Ради – 2 хвилини;

– для скороченої процедури обговорення – 2 хвилини;

– для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини;

– для виступів запрошених осіб, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів Ради, за процедурним рішенням Ради, – до 3 хвилин;

– для виступів у «Різному» – 4 хвилини;

– для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 2 хвилини;

– для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії – 2 хвилини;

– для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит;

– для внесення депутатського запитання – 1 хвилина;

– для проголошення репліки – 1 хвилина.

Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється сесією.

 1. Заяви про надання слова для виступу передаються депутатами в письмовій формі головуючому сесії ради через секретаріат сесії.
 2. Головуючий надає слово депутатам у порядку надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змістити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.
 3. Головуючий на сесії може надати слово тим депутатам, хто не записався в секретаріаті для виступу, але наполягає на ньому.
 4. Міський голова, секретар ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час. Головуючий на сесії має право у будь-який час надати слово для виступів голові постійної комісії, представнику депутатської групи (фракції), якщо його уповноважила відповідна комісія, депутатська група (фракція) виступити від її імені.
 5. Продовження доповідей, виступів понад встановлення регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості депутатів.
 6. З одного і того питання депутат може виступити не більше двох разів. Слово з процедурних питань, для довідок відповідей на запитання, роз’яснень головуючий може надати поза чергою. Після обговорення питання доповідачу надається заключне слово.
 7. Припинення дебатів проводиться за рішенням ради, яке приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості депутатів Ради.
 8. У президію сесії ради входить міський голова та секретар ради.
 9. Для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручення головуючого чи ради відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії.
 10. Секретаріат сесії організовує ведення необхідних матеріалів засідання ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів в якості офіційних документів сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.
 11. Після завершення сесії секретаріат сесії подає міському голові (або секретарю ради) матеріали, що надійшли під час роботи сесії.
 12. Головуючий на сесії ради (міський голова, секретар ради):

52.1. Забезпечує додержання цього регламенту і встановленого порядку роботи сесії;

52.2. Керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень.

52.3. Оголошує питання, що вносяться на розгляд сесії.

52.4. Надає слово доповідачам, співдоповідачам, і виступаючим  в обговоренні питань.

52.5. Вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи.

52.6. Оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії.

52.7. Проводить голосування.

52.8. Немає права коментувати виступи депутатів, створювати тиск на депутатів при прийнятті рішень тощо.

 1. Протокол сесії міської ради підписується міським головою (секретарем ради), або у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування», – депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
 2. Питання «Різне» включається в порядок денний кожної сесії за рішенням самої Ради і розглядається в кінці сесії після обговорення всіх питань порядку денного. Для розгляду питання «Різне» відводиться не більше однієї години. Для виступів надається час до 5 хвилин. Бажаючі виступити з питання «Різне» подають записки. Слово для виступу, зауважень і пропозицій з кожного питання одному депутату може надаватись один раз, з питань «Різне» приймається протокольне рішення або доручення ради та міського голови. Проблеми, які піднімаються під час розгляду питання «Різне», надсилаються листами виконавцям для поглибленого вивчення та подальшого реагування.
 3. Пропозиції щодо питань на розгляд раді можуть вносити:

– загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);

– міський голова;

– постійна комісія;

– депутат (депутати);

– депутатська група, фракція;

– виконавчий комітет міської ради;

– голова місцевої державної адміністрації;

– голова районної та голова обласної рад.

 1. За процедурним рішенням ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

– заступникам міського голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів ради;

– особам, що присутні на засіданні;

 1. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

– представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;

– особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду радою пропозицій громадських слухань;

– представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;

– головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;

– головам батьківських комітетів навчальних закладів;

– почесним громадянам міста;

– народним депутатам України.

 1. На офіційному сайті ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі дані розміщуються відділом секретаріату ради не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.
 2. Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень ради здійснює секретар ради.

 

 

VІ. ПРАВОВІ АКТИ МІСЬКОЇ РАДИ І ВИМОГИ ДО НИХ

 

 1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і чинним Законам.
 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради. Крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Рішення ради приймається відкритим (в тому числі поіменним), або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться в таких випадках:

62.1. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

62.2. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

 1. Рішення ради підписується міським головою або секретарем ради в разі відсутності міського голови, або депутатом ради, який за дорученням депутатів голосував на її засіданні.

63.1. Додатки до рішень підписуються секретарем ради, керівником секретаріату сесії.

 1. Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і винесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
 2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
 3. Рішення ради набирає чинності з його прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
 4. Рішення ради надсилається відповідним посадовим особам, організаціям і підприємствам, громадянам не пізніше десятиденного терміну з часу підписання.
 5. Рада має право провести обговорення і голосування як в цілому, так і по окремих його частинах.

68.1. Розгляд пропозицій, доповнень і утворень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу.

 1. Перелік питань, який віднесений до категорії процедурних на сесії ради:

69.1. Включення до порядку денного сесії.

69.2. Зміна порядку денного сесії.

69.3. Формування  послідовності питань порядку денного сесії.

69.4. Визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними.

69.5 Надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів, чи організацій.

 1. При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради доручається лічильній комісії з числа депутатів ради, склад, якої визначається на сесії (або за рішенням сесії), секретаріату сесії.
 2. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формування. Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо ні один депутат міської Ради не наполягає на підрахунку голосів.
 3. При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицією, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на засіданні ради оголошує результат голосування, прийнято пропозицію чи відхилено.
 4. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії у визначеній кількості. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію. У бюлетенях для таємного голосування повинні стояти «За» і «Проти».
 5. Час і місце голосування, порядок проведення, встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошується лічильною комісією.
 6. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується усіма членами комісії.
 7. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосуванні. Депутат, який був відсутній під час голосування немає права подати свій голос пізніше.
 8. На вимогу не менш третини депутатів ради проводиться таємне голосування.
 9. Прийняті і зареєстровані рішення ради зберігаються в секретаря ради.
 10. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формах не пізніше як за 20 робочих днів до його розгляду на пленарному засіданні з метою прийняття, крім обумовлених регламентом випадків термінового розгляду питань.
 11. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

– характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення;

– потреба і мета прийняття рішення;

– прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

– механізм виконання рішення;

– порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради).

 1. Проекти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту ради, де обов’язково в табличній формі зазначаються:

81.1. Дата реєстрації проекту рішення в раді;

81.2. Назва проекту рішення;

81.3. Автори;

81.4. Кінцева дата громадського обговорення;

 1. Проекти рішень розміщені відповідно до дати надходження. Біля проектів рішень, які розміщені в базі менше ніж 20 днів виставляється позначка червоними літерами «Нове надходження».

 

VІІ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

 1. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права  шляхом  таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається  Конституцією України.
 2. Міський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на засіданнях.
 3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 4. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
 5. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії ради обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 6. У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих виборах.
 7. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.
 8. Міський голова:

90.1. Забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

90.2. Організує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету.

90.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

90.4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

90.5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

90.6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

90.7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

90.8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

90.9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання,  оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

90.10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

90.11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

90.11.1. Вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

90.11.2. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

90.12. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету.

90.12.1. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

90.13. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

90.14. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у  відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності,  громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

90.15. Звертається  до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

90.16. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

90.17. Веде особистий прийом громадян.

90.18. Забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

90.19. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

90.20. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 1. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним – перед територіальною громадою, відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої ради – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
 3. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

VІІІ. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Секретар ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

– на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

– Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

– протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

– на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

– посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

 1. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 2. Секретар міської ради:

96.1. У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження Міського голови;

96.2. Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

96.3. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6-ою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

96.4. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

96.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

96.6. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

96.7. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

96.8. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

96.9. Забезпечує зберігання в органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

96.10. Вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

ІХ. ДЕПУТАТИ  РАДИ

 

 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
 2. Рада невідкладно інформує Заліщицьку міську територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.
 3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 4. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.
 5. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 6. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 8. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Заліщики.
 9. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 10. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
 11. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
 12. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутата місцевих рад», іншими законами.
 13. Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному веб-сайті ради створюється інтернет-приймальня кожного депутата ради, яка забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу інтернет.
 14. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, даних про одержані нагороди, подяки і стягнення, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, про дотримання вимог законодавства. Такі відомості повинні розміщатись зусиллями відділу секретаріату ради. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними наданими депутатом.
 15. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місцем припинення повноважень ради. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ; такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування.
 16. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання Депутат зобов’язаний поінформувати відділ секретаріату ради та вказати відповідні причини (із додавання відповідних документів, що обґрунтовують поважність відсутності). У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.
 17. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із указуванням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин.

 

X. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

 

 1. Депутатські групи:

115.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати  ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

115.2. Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

115.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

115.4. Членство депутата ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 1. Порядок утворення депутатських груп:

116.1. Депутатська група  може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська група в раді складається не менш як із п’яти депутатів.

116.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

116.3. Депутатська  група реєструється радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до  якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

116.4. Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

116.5. Організація   діяльності  депутатських  груп  визначається місцевою радою.

 1. Діяльність депутатської групи припиняється:

117.1. У разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою,  ніж встановлено частиною 116.1. регламенту;

117.2. У разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

117.3. Після  закінчення  строку,  на який депутати місцевої ради об’єдналися  в   депутатську   групу,   або   строку   повноважень ради.

 1. Рада сприяє діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 2. Інші питання діяльності  депутатських  груп визначаються регламентом Ради.
 3. Депутатські фракції:

120.1. Депутатські  фракції ради формуються на партійній основі депутатами Ради.

120.2. Депутат місцевої ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні  міської  ради  інформує  депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

120.3. Інші  питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом ради.

 1. Права депутатських груп, фракцій. Депутатські групи, фракції мають право:

121.1. На  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях ради;

121.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;

122.3. На  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

122.4 Об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді чи опозиції;

122.5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

ХІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  РАДИ

 

 1. У відповідності із вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається окремими положеннями, які затверджуються радою.

 

ХІІ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  РАДИ

 

 1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

124.1. Якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

125.2. Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

125.3. Передбачених Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

 1. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
 2. Питання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
 3. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів ради може порушуватись перед Верховною Радою України міським головою.
 4. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень ради. Порядок проведення позачергових виборів ради визначається законом про вибори.
 5. Рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також міська рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу ради.

 

ХІІІ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

131.1. Його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;

131.2. Припинення його громадянства;

131.3. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

131.3.1. Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

131.4. Відкликання з посади за народною ініціативою;

131.5. Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

131.6. Його смерті.

 1. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».
 2. Повноваження міського голови за наявності підстав, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
 3. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
 4. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами 6-10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
 5. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 50 осіб для відкликання міського голови міст районного значення;

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання міського голови міста районного значення – не менше 20 осіб;

 1. На підтримку пропозиції про відкликання міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний міським головою.

Збір підписів проводиться у разі відкликання міського голови міста районного значення – протягом двадцяти днів.

Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання міського голови міст районного значення – протягом двадцяти днів з дня їх отримання;

 1. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою міського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії міської ради більшістю голосів від її складу.

У разі прийняття радою рішення про відкликання  міського голови за народною ініціативою або у разі подання до ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду  міського голови, про відкликання  міського голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.

 1. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою.
 2. У разі дострокового припинення повноважень міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.
 3. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

142.1. З підстав, зазначених у пунктах 131, 132, 135, 136, – з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

142.2. З підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення ради;

142.3. З підстав, зазначених у частині другій цієї статті, – з дня прийняття місцевим референдумом або радою рішення про дострокове припинення повноважень;

142.4. У випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

142.5. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, – з дня прийняття радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

 

ХІV. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови ради, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.
 4. До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар ради, староста (старости).
 5. Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова.
 6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для міського голови.
 8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
 10. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

 

ХV. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

153.Кадрова робота в органах місцевого самоврядування спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування органів місцевого самоврядування висококваліфікованими і компетентними кадрами.

154.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється: на посаду міського голови шляхом обрання відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком визначеним Конституцією України в порядку, визначеному законом, і він здійснює свої повноваження на постійній основі; на посаду секретаря міської ради шляхом обрання відповідною радою; на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради шляхом затвердження відповідною радою; на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

155.Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

 1. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.
 2. Міський голова має право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).
 3. На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Особи, прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.
 4. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
 5. Посадова-особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяга робиться запис у трудовій книжці.
 6. Новообраний міський голова складає Присягу на сесії ради.
 7. Ранги міському голові присвоюються рішенням ради в межах відповідної категорії посад.
 8. Ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категорії, присвоюються відповідно міським головою.
 9. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.
 10. Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.
 11. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.
 12. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
 13. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
 14. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.
 15. Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.
 16. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.
 17. За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується міським головою. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.
 18. Кадровий резерв формується з:

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади: державних службовців,  які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування; спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного профілю.

 1. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається радою.
 2. Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 3. З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.
 4. Атестації не підлягають міський голова Ради, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.
 5. Атестаційна комісія створюється за рішенням міського голови. Головою атестаційної комісії призначається секретар міської ради.
 6. Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії міському голові протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.
 7. 3а результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.
 8. Результати атестації мають рекомендаційний характер.
 9. Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує міському голові: визнати посадову особу атестованою; призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи); зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду; перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
 10. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
 11. Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується міським головою.
 12. Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.
 13. Граничний вік перебування  на  службі  в  органах місцевого самоврядування  становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових   осіб   місцевого  самоврядування,  які  обираються  на відповідні посади.
 14. Після досягнення  граничного  віку  перебування  на службі в органах   місцевого   самоврядування посадові особи  місцевого самоврядування   за рішенням  голови  можуть  бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним  розписом,  на  умовах строкового  трудового  договору.
 15. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, а також у разі:

– порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої  статтею 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

– порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

– виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

– досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування  на службі  в органах місцевого самоврядування.

            188.1. Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених  у  частині  другій  цієї  статті,  яких  притягнуто до відповідальності        за   корупційні   правопорушення,   підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

188.2. Рішення про   припинення  служби   в   органах   місцевого самоврядування може  бути  оскаржено  посадовою  особою  місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

188.3. Перевибори міського голови, зміна керівників органів місцевого самоврядування  не  є  підставою  для припинення  служби  посадовими особами виконавчих органів ради, її секретаріату, крім працівників патронатної служби.

 

XVI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Норми депутатської етики та дисципліна:

189.1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.

189.2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень.

189.3. Під час виконання депутатських повноважень, для міського голови і депутата є  неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, ради, службовців місцевого самоврядування тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень.

189.4. Депутати, присутні на засіданні ради, зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд  та посвідчення депутата.

189.5. Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання.

189.6. Міський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного регламенту.

 1. Заходи впливу за порушення вимог регламенту:

191.1. За порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу (стягнення):

– Догана;

– Сувора догана;

– Позбавлення права на продовження виступу;

– Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;

– Видалення із зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.

191.2. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку нереагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може  поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.

191.3. За систематичне (два і більше рази поспіль) невідвідування без поважних причин пленарних засідань ради, засідань постійної чи тимчасової контрольної комісій депутату може бути оголошено догану.

191.4. За тривале (більше п’яти разів протягом року) невідвідування без поважних причин пленарних засідань ради, засідань постійної чи тимчасової контрольної комісій депутату може бути оголошено сувору догану.

191.5. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим регламентом. До головуючого на засіданні ради (комісії) можуть бути застосовані стягнення, передбачені даним регламентом. При цьому, головуючий не може ухилитись від поставлення на голосування питання про застосування до нього стягнення. Окрім цього, до головуючого можуть бути застосовані стягнення у вигляді догани або суворої догани за грубе і очевидне порушення порядку ведення засідання та неналежне виконання обов’язків головуючого, які встановлені даними регламентом та нормами діючого законодавства.

 1. Повнота та дійсність регламенту.

192.1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

192.2. Даний регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту міською радою наступного скликання.

193.3. Контроль за дотриманням регламенту покладається на міського голову, секретаря ради. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

193.4. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим регламентом та діючим законодавством.

193.5. У випадку виявлення суперечності між рішенням ради і даним регламентом застосовуються положення регламенту. Спори про дійсність положень регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.