“Затверджено”

рішенням сесії

Заліщицької міської ради

№ 870 від 28.12.2007 року

 

Статут територіальної громади міста Заліщики

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Заліщики, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Заліщики, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Заліщики, статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування в місті Заліщики (надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для цілей цього Статуту використовується – міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередню або через органи місцевого самоврядування міста.

РОЗДІЛ І: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1.1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.1. 1.

Місто Заліщики є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Місто Заліщики засноване в 1750 році. У 1766 році Заліщикам надано Магдебурзьке право.

Місто Заліщики – районний центр Тернопільської області, розташоване на лівому березі річки Дністер, за 125 км, від обласного центру.

Стаття 1.1.2.

Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають адміністративні кордони міста.

Адміністративними кордонами міста є міська межа, визначена Указом Президії Верховної Ради УРСР № 3687-ХІ від 11 березня 1987 року. Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством з врахуванням думки міської громади.

Будь-які зміни міської межі, здійснені у відповідності із законодавством, відображаються в Генеральному плані міста.

Стаття 1.1.3.

Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земель­ними ділянками.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо – приймаються міською радою.

Стаття 1.1.4

Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.

Стаття 1.1.5.

Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з. органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.6.

Органи міського самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.7.

Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського самоврядування.

Стаття 1.1.8.

Територіальна громада міста має свою символіку -герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджуються рішеннями міської ради.

Глава 1.2. Правова основа Статуту.

Стаття 1.2.1.

Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради . Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту.

Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

Стаття 1.2.2.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.2.3.

Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території міста.

Стаття 1.2.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма депутатами), міським головою або групою жителів міста в порядку місцевої ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в стро­ки, визначені цими актами).

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

Стаття. 1.3.2.

Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.

Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.3.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

У відношенні до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють наступні функції:

 • утворюють, реорганізують,   перепрофілюють  та  ліквідують  підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;
 • визначають цілі, функції,  організаційні  форми  і  порядок діяльності  та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;
 • встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових,   комунальних,   транспортних   та   інших   послуг,   які   надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;
 • приймають рішення в межах, визначених законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;
 • встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
 • інші функції, передбачені чинним законодавством.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:

 • надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
 • встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
 • розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг),
  необхідних для міської громада;
 • залучення підприємств,  установ  та організацій,  що  не  належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
 • залучення підприємств,  установ  та  організацій   незалежно  від  форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
 • інших передбачених чинним законодавством питань.

РОЗДІЛ II: СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.

Стаття 2.1.1.

Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Система міського самоврядування включає:

 • міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України До відання міського самоврядування;
 • міську раду – представницький орган міського самоврядування;
 • міського голову;
 • виконавчі органи міської ради;
 • органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2.

Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Глава 2. 2. Територіальна громада міста.

Стаття 2.2.1.

Територіальну громаду міста складають жителі міста.

Стаття 2.2.2.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному  законодавством.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

Стаття  2.2.3.

Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному обємі здійснюють члени міської громади – громадяни України, які досягли 18- річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування,

Стаття 2.2.4.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Заліщики”.

Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке затверджуєть­ся рішенням міської ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад а соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 2.2.5.

Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6.

Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

 • місцевий референдум;
 • вибори депутатів міської ради, та міського голови (місцеві вибори);
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
 • громадські слухання;
 • місцеві ініціативи;
 • участь   у   роботі   органів   місцевого   самоврядування,   органів самоорганізації    населення    та    робота    на    виборних    посадах    міського самоврядування;
 • інші не заборонені законом, форми.

Стаття 2.2.7.

Вищими   формами   безпосереднього   здійснення   міською   громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 2.3. Місцевий референдум.

Стаття 2.3.1.

Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу.

Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На міський референдум не можуть бути винесеш питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-еконо­мічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2.3.2.

Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.

Стаття 2.3.3.

Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради.

Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 2.3.4.

 Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.

Стаття 2.3.5.

Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.

Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.

Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.

Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори.

Стаття 2.4.1.

Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 2.4.2.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Стаття 2.4.3.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 2.5.1.

Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях,   кварталах,    житлових    комплексах міста або інших мікрорайонах внутрішньо-міських територіальних утвореннях з метою:

 • обговорення питань загальноміського значення;
 • обговорення питань,  віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
 • створення органів самоорганізації населення;
 • заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;
 • прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, у сприянні охороні громадського порядку, збереженню жит­лового фонду,   пам’ятників   історії   і   культури,   наданні   допомоги   соціальне незахищеним членам громади;
 • прийняття   рішення   про   запровадження   місцевих  зборів   на  засадах добровільного самооподаткування;
 • прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;
 • вирішення  інших  питань  місцевого  значення  відповідно до  чинного законодавства.

Стаття 2.5.2.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.

Стаття 2.5.3.

Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менш як одній третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш ж за 7 днів до к проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.

Стаття 2.5.4.

 Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста.

На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.5.5.

Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Стаття 2.5.6.

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Стаття 2.6.1.

Жителі міста незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського само­врядування.

Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

Стаття 2.6.2.

Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

 • внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради
  конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи
  окремих міських територій;
 • аналіз роботи міського голови, міської ради, ЇЇ виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів   про   виконання   окремих   завдань,   пов’язаних   із   соціально-економічним  та культурним  розвитком  міста чи  окремих міських територій,  станом довкілля,   громадської   безпеки,   охорони   громадського   порядку,   з   інших   питань, віднесених чинним законодавством України до відання міського самоврядування;
 • порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
 • порушення    питання   про    недовіру   посадовій    особі   органу   міського самоврядування;
 • та інше.

Глава 2.7. Громадські слухання.

Стаття 2.7.1.

Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського само­врядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів міського самоврядування.

Стаття 2.7.2.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятистами жителями міста.

Громадські слухання скликаються міським головою.

Стаття 2.7.3.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.4.

На громадських слуханнях:

 • заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
 • обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;
 • порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Стаття 2.7.5.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

Стаття 2.7.6.

Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Стаття 2.7.7.

Проведення громадських слухань організує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 2.7.8.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол працівник організаційного відділу виконавчого комітету міської ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

Стаття 2.7.9.

Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в ньому участь.

Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.

Глава 2.8. Місцеві ініціативи.

Стаття 2.8.1.

Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Стаття 2.8.2.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської громади (чисельністю не менше 20 осіб).

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 2.8.3.

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

Глава 2.9. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.

Стаття 2.9.1.

Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.

Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніш як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі відвідування.

У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради жителями міста з організаційних чи технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її трансляцію по міській радіомережі.

Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

Стаття 2.10.1.

Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

Стаття 2.10.2.

Крім передбачених главами 2.3 – 2.9 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:

 • громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадсь­кого обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
 • членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням міської ради);
 • участь   у   роботі   фахових   комітетів,   що   створюються   за   рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що перед­бачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети
  затверджуються виконавчим комітетом міської ради;
 • участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації  наслідків   Чорнобильської  катастрофи,   військовослужбовців,   які   не
  забезпечені  житлом,  тощо.  Положення  про  ці  ради  розробляється  виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
 • участь у  проведенні громадських експертиз про участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і   посадових   осіб   міського   самоврядування   до   актуальних   проблем
  загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони
  навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
 • робота в органах самоорганізації населення;
 • виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціальне незахищеним жителям міста;
 • надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціальне незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.

 РОЗДІЛ III: ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування.

Стаття 3.1.1.

 Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:

 • представницький орган міського самоврядування – міську раду;
 • голову міста;
 • виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління.

Стаття 3.1.2.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.3.

Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 3.2. Міська рада.

Стаття 3.2.1.

Міська рада є представницьким органом міського самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади.

Стаття 3.2.2.

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення , організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

 Стаття 3.2.3.

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Стаття 3.2.4.

Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством до відання міської ради.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі.

Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.

Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування.

Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством. Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:

 • складення повноважень за особистою заявою;
 • виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Стаття 3.2.5.

Строк повноважень міської ради – чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

Стаття 3.2.6.

Основною організаційною формою роботи міської рада є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носить відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської рада нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний сірок з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Глава 3.3. Постійні комісії міської ради.

Стаття 3.3.1.

Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ комунальної масності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, зазначених у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій піддягають обов’язковому розгляду органами підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.3.2.

Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.

Стаття 3.3.3.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава З.4. Міський голова.

Стаття 3.4.1.

Міський голова є головною посадовою особою міської громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу.

Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

Стаття 3.4.2.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Повноваження міського голови можуть бути припинені і достроково на підставах і в порядку, передбаченими законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право голосу.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

 • його звернення з особистою заявою до міської ради про складення
  ним повноважень голови;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком до голови;, .„..
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 • припинення його громадянства;
 • порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою
  роботою (діяльністю), встановлених законодавством;
 • його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.4.3

Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

Стаття 3.4.4.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 3.4.5.

Міський голова має першого заступника та заступників з виконавчої роботи, кількість яких визначається міською радою.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 3.5.1.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

Стаття 3.5.2.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Перший заступник, заступники міського голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

Стаття 3.5.3.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 3.5.4.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

Стаття 3.5.5.

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 3.5.6.

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами, який призначається на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 3.5.7.

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

РОЗДІЛ IV: ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Глава 4.1. Система та загальні засади організації! діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 4.1.1.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.

Стаття 4.1.2.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утвориш цей орган.

Стаття 4.1.3.

Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 4.1.4.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.

Стаття 4.2.1.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 4.2.2.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть про­водитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 4.2.3.

За рішенням міської ради витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Стаття 4.3.1.

Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою.

Статті 4.3.2.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.

Стаття 4.3.3.

Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

Стаття 4.3.4.

Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.

Розділ V: МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава  5.1.  Комунальна власність міста.

Стаття 5.1.1.

Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.

 Стаття 5.1.2.

До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів ко­мунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності міста можуть належати;

 • земля та інші природні ресурси;
 • комунальні підприємства міста;
 • банки,   страхові   товариства,   пенсійні   фонди,   заклади   і  установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;
 • частки (паї) у майні підприємств;
 • комунальний житловий та не житловий фонди міста;
 • доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;
 • нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
 • інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

У комунальній власності міської громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культур-них об’єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.

Стаття 5.1.3.

Суб’єктом права комунальної масності міста є міська рада.

Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності міської громади.

Рішення про відчуження комунального майна приймає міська рада.

Стаття 5.1.4.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

 • підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міськради;
 • підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
 • надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності міста;
 • реалізація   затвердженої   рішенням   міської   ради   програми   приватизації комунального майна міста.

Стаття 5.1.5.

Загальний  контроль  за  використанням  об’єктів  комунальної  власності  міста здійснює міський голова.

Голова міста раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа міста.

Стаття 5.2.7.

Фінансова основа міста складається із:

 • коштів міського бюджету;
 • коштів позабюджетних (цільових) фондів;
 • коштів міської ради та виконавчого комітету;
 • фінансово-кредитних ресурсів;
 • страхових ресурсів;
 • коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній
  власності міста;
 • коштів валютних фондів;
 • відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за
  пайовою участю органів міського самоврядування;
 • коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
 • коштів, отриманих від проведення міських лотерей;
 • коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;
 • коштів органів територіального громадського самоврядування міста;
 • інших фінансових ресурсів, переданих місту згідно чинного законодавства.

Стаття 5.2.2.

В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природо-користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством; інші надходження згідно законодавства.

Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

Стаття 5.2.3.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 5.2.4.

Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть, в межах, визначених законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

Глава 5. 3. Міський бюджет

Стаття 5.3.1.

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіаль­них громад не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Стаття 5.3.2.

Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

Стаття 5.3.3.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

Стаття 5.3.4.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

Стаття 5.3.5.

Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 5.3.6.

Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

Стаття 5.3.7.

Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених видатків, в установленому порядку.

Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

Стаття 5.3.8.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Контроль     за     використанням     коштів     міського     бюджету підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.

Стаття 5.4.1.

Міська рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 5.4.2.

До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

 • добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
 • штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку, в установленому порядку;
 • штрафи за адміністративні правопорушення;
 • інші надходження.

Стаття 5.4.3.

До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

 • добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в
  іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
 • відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та
  установ, що перебувають у комунальній масності міста.

Стаття 5.4.4.

Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.

Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

Розділ VI: ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 6.1.1.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.

Стаття 6.1.2.

Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

 • структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;
 • компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;
 • призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;
 • зміст актів та інших документів, що  приймаються  в системі  міського самоврядування; 
 • поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;
 • позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста.
 • іншу інформацію, згідно чинного законодавства.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

Стаття 6.1.3.

Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

 Стаття 6.1.4.

Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 6.2.1.

Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 6.2.2.

Акти, прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 6.23.

Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і діючому законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування.

Стаття 6.2.4.

Шкода, завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського са­моврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 6.2.5.

Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством.