ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Заліщицької міської ради

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Заліщицької міської ради (далі – ЦНАП)  є структурним підрозділом  виконавчого комітету Заліщицької міської ради і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим положенням, тощо.

3. ЦНАП утворюється міською радою, підзвітний Заліщицькому міському голові та виконавчому комітетові Заліщицької міської ради.

4. Найменування та місце знаходження:

Повне найменування –  Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Заліщицької міської ради.

Адреса: 48600 Тернопільська обл., Чортківський район,  м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 «б».

5. Основними завданнями ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються у ЦНАП;

4) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5) забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

 7) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем;

8) забезпечення захисту персональних даних;

9) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

10) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

  1. реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;
  2. організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;
  3. прийняття документів по соціальних послугах;
  4. надання відомостей з Державного земельного кадастру;
  5. видача довідок;
  6. реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
  7. підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрацїї/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;
  8. видача наказу та витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, затверджуються  виконавчим комітетом міської ради та включають адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. У ЦНАП за рішенням міського голови також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

8. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється міською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

9. ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням міського голови у ЦНАП можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема,  можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в ЦНАП не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора або суб’єкта надання адміністративних послуг який знаходиться в центрі надання адміністративних послуг  та організовує надання адміністративних послуг.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади Заліщицьким міським головою, на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається міським головою.

12. Реєстратор має печатку з порядковим номером із зазначенням найменування ЦНАП міської ради.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби електронної пошти, поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

14. Основними завданнями реєстратора є:

1) здiйснення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вiдповiдно до закону;

2) нaдaння інформацiї про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вiдповiдно до закону;

3) забезпечення взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна вiдповiдно до закону;

4) вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного peєстру речових прав на нерухоме майно (далi – Державного реєстру прав);

5) здiйснення заходів щодо пiдвищення ефективностi роботи у сферi      державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

6) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облiк безхазяйного нерухомого майна, наданням інформацiї  про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

7) здiйснення iнших заходів щодо пiдвищення ефективностi роботи у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно.

8) забезпечення прийому та видачу документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

9) забезпечення в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

10) розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;

11) опрацьовання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

12) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13) здійснення відповідно до закону повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

14)  здiйснення державної реєстрацiї юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 15) нaдaння інформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

 16) забезпечення прийому та видачі документів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 17) Здійснення ведення Єдиного державного peєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

18) здiйснення заходів щодо пiдвищення ефективностi роботи у сферi      державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

19) забезпечення формування реєстраційних справ;

 20) здiйснення iнших заходів щодо пiдвищення ефективностi роботи у сферi державної реєстрацiї юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

15. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3)інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

16. Адміністратор, реєстратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг;

2) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення; 

4) інформувати керівника центру надання адміністративних послуг та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

17.Начальник відділу ЦНАП призначається на посаду та звільняється з посади  міським головою, за конкурсом або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

18. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції  державного реєстратора;

8) подає на затвердження  міському голові положення про ЦНАП;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) планує роботу ЦНАП, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Заліщицької міської ради;

11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи ЦНАП;

12)звітує перед головою міської ради про виконання покладених на ЦНАП завдань та затверджених планів роботи;

13)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії питань, що належать до компетенції ЦНАП;

14)може брати участь у засіданнях міської ради;

15) представляє інтереси ЦНАП у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням Заліщицького міського голови;

16)організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності адміністраторів, реєстраторів ЦНАП;

17)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень ЦНАП;

18)забезпечує дотримання працівниками ЦНАП правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про ЦНАП;

20) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку громади;

21)  вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

22) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

23) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

24) бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради;

25) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

26) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

27) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

28) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

29) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

30) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

31) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

19. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

20. Начальник відділу ЦНАП має заступника, який призначається та звільняється Заліщицьким міським головою, за конкурсом або за іншою процедурою, визначеною законодавством. На час відсутності (відпустки, тимчасової непрацездатності, тощо) начальника відділу виконує обов’язки заступник начальника відділу.

21. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

22. Графік роботи працівників ЦНАП діє згідно правил внутрішнього трудового розпорядку Заліщицької міської ради.

 Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

22. ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

Секретар міської ради                                                             Уляна ЛИСАК