ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Заліщицької міської ради

 

 1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Заліщицької міської ради (далі – Центр)  є структурним підрозділом  виконавчого комітету Заліщицької міської ради і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.
 3. Центр безпосередньо підпорядковується голові Заліщицької міської ради.
 4. Найменування та місце знаходження:

Повне найменування – Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Заліщицької міської ради.

Адреса: 48600 Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 «б».

 1. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

4) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5) забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6) забезпечення захисту персональних даних.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою міської ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 2. У центрі за рішенням голови міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).
 3. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється міською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 1. Цeнтр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням міського голови у центрі можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема,  можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора або суб’єкта надання адміністративних послуг який знаходиться в центрі надання адміністративних послуг  який організовує надання адміністративних послуг.
 1. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Заліщицької міської ради, на конкурсній основі або за іншою процедурою передбаченою законодавством. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою міської ради.
 1. Адміністратор має печатку з порядковим номером (штамп) із зазначенням найменування центру міської ради.
 1. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби електронної пошти,поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

 1. Основними завданнями адміністратора-реєстратора є:

1) здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також зміни до відомостей, відповідно до законодавства;

2) забезпечення надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до законодавства;

6) вживання в межах компетенції заходів щодо ведення Державного peєстру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далi – Державних реєстрів);

7) здiйснення заходів щодо підвищення ефективностi роботи у сферi державної реєстрації   юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

8) забезпечення прийому та видачу документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрацiї юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наданням інформацiї про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з Єдиного Державного реєстру;

9) забезпечення у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

11) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

12) забезпечення  доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13) здійснення відповідно до закону повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

14) здійснення інших передбачених законом повноважень.

 1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3)інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 1. Адміністратор-реєстратор має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

17.Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади  міським головою.

 1. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) подає на затвердження  міському голові положення про центр;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) планує роботу центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Заліщицької міської ради;

11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи центру;

12)звітує перед головою міської ради про виконання покладених на центр завдань та затверджених планів роботи;

13)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії питань, що належать до компетенції Центру;

14)може брати участь у засіданнях міської ради;

15) представляє інтереси центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням Заліщицького міського голови;

16)організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності адміністраторів центру;

17)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень центру;

18)забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр;

20) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

21)  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

22) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

23) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

24) бере участь у підготовці звітів голови міської ради для їх розгляду на сесії міської ради;

25) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради;

26) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

27) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

28) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

29) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

30) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

31) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 1. Графік роботи працівників Центру діє згідно правил внутрішнього трудового розпорядку Заліщицької міської ради.

Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.